MaTHiSiS naujienos

MaTHiSiS – mokomoji aplinka, pagrįsta mokymosi tikslų ir mokymo(si) turinio diferencijavimu.
MaTHiSiS yra 36 mėnesių trukmės projektas, kurį finansuoja Europos Sąjunga pagal HORIZON 2020 veiklos programą.
Projektas siekia sukurti naują nuolat prisitaikančią žmogaus ir „roboto–prietaiso– kompiuterio“ sąveikos ugdymo procese ekosistemą, skirtą besimokantiesiems, jų ugdytojams bei globėjams. Ši mokymo(si) aplinka praturtins profesinį mokymąsi, mokymąsi darbo vietoje ir bendrąjį ugdymą. Projektą įgyvendina MaTHiSiS konsorciumas, kurį sudaro 18 partnerių iš 9 skirtingų valstybių narių. Projekto kokybę užtikrina konsorciumo balansas, kurįsudaro mokslinių tyrimų centrai, universitetai, viešojo administravimo institucijos ir didelės bei mažos privataus verslo įmonės. Tai leidžia užtikrinti vertingų inovacijų grandinę, kuri sujungia naujausias technologijas ir švietimą.
Technologiniu požiūriu, MaTHiSiS projekte panaudotos pažangiausios rinkoje egzistuojančios technologijos, tokios kaip specializuoti robotai, mobilieji prietaisai, interaktyvios lentos, siekiant užtikrinti didesnę pažangą ir platesnio masto integraciją į rinką. Tokiu būdu, orientuodamiesi į IKT panaudojimo švietime rinką, MaTHiSiS kuria visiškai naują mokymosi ekosistema kaip produktą, besąlygiškai gebantį prisitaikyti prie specifinių asmens poreikių.
Siekiant užtikrinti kuo platesnį MaTHiSiS sukurtų produktų panaudojimą, suplanuota įvertinti produkto galimybes 5 skirtinguose švietimo sektoriuose, pradedant besimokančiaisiais įprastose bendrojo lavinimo įstaigose ir baigiant tais, kurie turi specialiųjų poreikių bei susiduria su įvairiais mokymosi sunkumais.
MaTHiSiS mokomąją aplinką numatyta testuoti trimis etapais: pirmasis – bandomasis testavimas, antrasis – testavimas asistuojant mokomosios aplinkos kūrėjams ir trečiasis – testavimas realiose situacijose, kai mokytojai išbandys aplinką savarankiškai. Pilotiniai testavimai bus atliekami viso projekto metu, užtikrinant mokomosios aplinkos pritaikymą visiems nurodytiems atvejams.
Bandomojo etapo metu testavimai vyko su asmenimis, turinčiais autizmo spektro, žymius ir kompleksinius mokymosi sutrikimus bei besimokančiaisiais pagal bendrojo lavinimo programą. Darbas su 5–18 metų amžiaus mokiniais, mokytojais ir asistentais prasidėjo 2017 m. gegužės mėn., šio etapo metu buvo konfigūruojama ir įdiegiama mokomoji aplinka. Šis bandomasis etapas buvo kupinas iššūkių tiek švietimo, tiek techniniams partneriams, tačiau vis dėlto buvo sėkmingai užbaigtas. Kilę iššūkiai buvo susiję su mokytojų ir mokinių supažindinimu su IKT panaudojimu mokymui ir mokymuisi, techninės įrangos prieinamumu ir integravimu į tradicinę mokymosi aplinką, MaTHiSiS mokymosi scenarijų ir mokomosios medžiagos atitikimu besimokančiųjų mokymosi tikslams bei mokyklos mokymo programoms. Visi pozityvūs ir negatyvūs atsiliepimai buvo aptarti su partneriais. Šiuo metu parengtas veiksmų planas antrojo testavimo etapo įgyvendinimui, skirtas užtikrinti sėkmingą MaTHiSiS mokomosios aplinkos tobulinimą.
Bandomuosiuose testavimuose dalyvavusi „Nottingham Bluecoat Academy“ (Jungtinė Karalystė) mokytoja Sophie Higson teigė: „Tai ambicingas projektas, kuris padės mokytojams įvertinti besimokančiųjų įsitraukimą naujoviškais ir įspūdingais būdais bei pagerins mokinių pažangą“.
Antrą etapas – testavimas asistuojant mokomosios aplinkos kūrėjams prasidėjo 2017 m. lapkričio mėn. Šio etapo metu mokomoji aplinka įdiegta ir sukonfigūruota pagal MaTHiSiS konsorciumo rekomendacijas. Trečias testavimų etapas – testavimai realiose situacijose prasidės 2018 m., kuomet bus atliekami galutiniai mokomosios aplinkos bandymai.
Kadangi testavimai yra esminis viso projekto kokybės užtikrinimo įrankis, kiekviename etape surinkti duomenys yra analizuojami ir turi didelę įtaką kitam testavimo etapui.
Projektą Lietuvoje įgyvendina ir koordinuoja projekto partneris VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas, sėkmingai įgyvendinantis švietimo inovacijų projektus nuo 2005 m. Lietuvos partnerių prioritetinis siekis šiame projekte – sukurtų produktų pritaikomumas Lietuvos švietimo įstaigose. Kviečiame išsamiau susipažinti su projektu ir kuriamos aplinkos charakteristikomis projekto internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose, arba susiekti su Lietuvos atstovais el. paštu info@imotec.lt
Visa informacija apie MaTHiSiS projektą pateikiama čia.

MaTHiSiS

MaTHiSiS („Aktyvaus mokymosi valdymas naudojant pažangiuosius atomus ir išmaniąsias sąveikas“) yra H2020 programos projektas tema IKT-20-2015:  „Technologijos pažangesniam žmonių mokymuisi“. Projekto bendra vertė yra 7 618 584 EUR.

MaTHiSiS yra trejų metų projektas, kurio tikslas – sukurti naują mokomąją sistemą, leidžiančią susieti naujas technologijas su formaliuoju ir neformaliuoju švietimu.

Pažangiausių technologijų pagrindu sukurta aplinka atliepia aukščiausius, su galutiniais vartotojais susijusius reikalavimus, kurie apima nelinijinį mokymą, sistemos universalumą, sinchronišką ir asinchronišką bendradarbiavimą mokymosi procese bei, ne mažiau svarbų, emocinės būsenos atpažinimą, skirtą kognityvinių mokymosi pasiekimų pažangos įvertinimui.

Emocinės būsenos atpažinimas grindžiamas esamomis MaTHiSiS technologijomis, kurios apima labai plačią taikymo sritį, pradedant neurotipiniais žmonėmis ir baigiant tais, kurie turi specialiųjų poreikių tiek mokykloje, tiek darbinėje aplinkoje. Visi minimi aspektai nuo projekto pradžios yra testuojami ir vertinami 5 bandomuosiuose testavimuose, kurie yra įgyvendinami įvairiose Europos šalyse.

Tai padeda greičiau sužinoti vartotojų vertinimus ir plėtoti projektą, atsižvelgiant į jų pastabas. Kadangi projektas tiesiogiai paliečia etikos klausimus, susijusius su vaikais ir neįgaliaisiais, MaTHiSiS metu bus sukurtas ir pradėtas taikyti šių naujųjų technologijų poveikio vertinimo modelis etikos ir asmeninių duomenų apsaugos srityse.

MaTHiSiS konsorciumą koordinuoja organizacija Atos (Ispanija), konsorciumą sudaro 18 paramos gavėjų iš 9 skirtingų Europos valstybių narių organizacijų, t.y. Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos, Jungtinės karalystės, Nyderlandų Karalystės, Belgijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos.

IMOTEC yra oficialus projekto partneris Lietuvoje.


Mathisis interneto svetaine